Gradul I

 

GRADUL Didactic I

 

Beneficiari: Profesori, educatoare, învăţători, institutori, profesori pentru învăţământul preprimar, pentru învăţământul primar care au dreptul, potrivit legii, să susţină examenul pentru obţinerea gradului didactic I.

Finalizare şi certificare: Absolventul obţine certificat de acordare a gradului didactic.

GRADUL I – SERIA 2023-2025

Potrivit OMECTS nr.5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare, avem în vedere următoarele:

CONDITII DE ÎNSCRIERE la colocviulde admitere

 După ce dosarele de înscriere ale candidaţilor sunt transmise centrului de perfecţionare (DPPD-UVT) de către Inspectoratele Școlare Județene, cadrele didactice trebuie să completeze  o fişa de înscriere la colocviul de admitere (se găsește mai jos, vezi secțiunea: Documente utile) și să o trimită prin e-mail secretariatului DPPD,  la adresa: victorita.vieru@e-uvt.ro. Perioada de trimitere este: 16.01.2023-27.01.2023.

 Colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura în data de 10 februarie 2023, între orele 9-15.  Colocviul se va desfășura ON-LINE, prin Google Meet. Candidații vor primi pe adresele de e-mail, menționate pe fișele de înscriere, invitațiile de participare la examen. Invitațiile vor fi trimise în 08 februarie 2023. Programarea pe specializări se va afişa în 06.02.2023 (vezi secțiunea: Documente utile).

 Accesul la examen se va face doar pe baza invitației și este condiţionat de prezentarea actului care atestă numele înscris pe fişa de înscriere.

 Desfășurarea colocviului de admitere la GRADUL I

 Candidaţii vor fi examinaţi din:

1. Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţifice: importanţa teoretică şi practică a temei alese, oportunitatea studierii acesteia, actualitatea bibliografiei propuse, consemnarea corectă a acesteia, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările menţionate în bibliografie, cunoaşterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în lucrare, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic etc..

 2. Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigării pe care intenţionează să o realizeze candidatul, metodologia propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, modalitățile de valorificare a experienţei personale în elaborarea lucrării etc.

3. Domeniul proiectării pedagogice pentru specialitatea respectivă, cu referire la conceperea, realizarea, evaluarea şi autoreglarea activităţilor de predare-învăţare specifice temei propuse. Se va urmări capacitatea candidaţilor de a sesiza implicaţiile pedagogice și practice ale temei tratate. 

 eValuarea la colocviul de admitere

 Evaluarea candidaţilor se va face prin calificative: admis sau respins. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. După susţinerea colocviului, după aproximativ 10 zile, candidaţii declaraţi admişi vor găsi pe site-ul DPPD, la secţiunea Documente utile, conducătorii ştiinţifici repartizați.

Taxă de ÎNSCRIERE LA COLOCVIU GRADUL I

 Taxa de înscriere la colocviul de admitere la gradul I este de 200 lei. Se poate achita la orice filială BCR, în Cont IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. (doar transfer bancar) sau ONLINE cu cardul accesând următorul link plationline.uvt.ro

 OBS. Dovada plății taxei de înscriere la colocviul de admitere (copie chitanță) trebuie să fie trimisă secretariatului, împreună cu fișa de inscriere, între 16.01.2023-27.01.2023.

  ELABORAREA LUCRĂRII METODICO-ȘTIINȚIFICE –  SERIA 2023-2025

Sub îndrumarea conducătorilor ştiinţifici, lucrările metodico-ştiinţifice se vor elabora în perioada: 15.02.2023 – 31.08.2024. Criteriile de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice sunt prezentate în Anexa 13 a OM 5561/2011.

 GRADUL I – SERIA 2022-2024

DEPUNEREA LUCRĂRII METODICO-ȘTIINȚIFICE 

Informații valabile pentru toate categoriile de personal didactic (profesori, institutori / învăţători / educatoare, profesori PIPP)

orar de depunere a LUCRĂRIlor Perioada de depunere: 03.01.2023- 31.08.2023 LUNI – JOI, între orele 11-14 (pe baza unei programări prealabile, făcute la telefon: 0256 592151) Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

OBS: Candidatul are obligaţia de a colabora cu profesorul conducător pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord . În caz contrar, conducătorul ştiinţific are dreptul să nu-şi dea avizul scris pentru depunerea lucrării.

Lucrarea metodico-științifică se va depune în format printat, tip carte (vezi modelul de copertă din secțiunea: Documente utile), precum şi pe suport electronic (CD, text în format PDF). 

OBS:  Ultima pagină a lucrării trebuie să cuprindă declaraţia de autenticitate a lucrării, din care să rezulte că:

a) lucrarea a fost elaborată de candidat;

b) sursele folosite sunt menţionate în bibliografie;

c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs. 

            Notă: Vor fi depuse două exemplare din lucrare. Secretariatul DPPD înregistrează fiecare lucrare. După înregistare, a doua lucrare se va depune la biblioteca sau cabinetul metodic al unității de învățământ în care se desfășoară inspecția specială și susținerea publică a lucrării.

Taxă de depunere a lucrării            Taxa este de 200 lei. Se poate achita la orice filială BCR, în Cont IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. (doar transfer bancar) sau ONLINE cu cardul accesând următorul link plationline.uvt.ro

 OBS: Dovada plății taxei de depunere a lucrării (copie chitanță) trebuie să fie atașată lucrării ce se predă la secretariat.

Depunerea LUCRĂRII METODICO-ȘTIINȚIFICE – SERII anterioare

         Condițiile menționate mai sus trebuie să fie respectate și de candidaţii din seriile anterioare. De asemenea, candidații trebuie să mai depună la secretariat următoarele acte:

Ø aprobare ISJ care să permită înscrierea în seria curentă;

Ø copie xerox după certificatul de grad didactic II;

Ø  adeverinţă de la unitatea de învăţământ în care se specifică vechimea la catedră (se calculează de la data obţinerii gradului didactic II, respectiv de la 1 septembrie a anului şcolar următor susţinerii examenului până la data de 31 august a anului şcolar în care se desfășoară inspecţia specială şi susținerea publică a lucrării metodico-ştiinţifică).

• Arhiva 2021-2023
• Arhiva 2020-2022
• Arhiva 2019-2021
• Arhiva 2018-2020
• Arhiva 2017-2019
• Arhiva 2016-2018
• Arhiva 2015-2017