Gradul I

GRADUL DIDACTIC I

 

Beneficiari: 

Profesori, educatoare, învăţători, institutori, profesori pentru învăţământul preprimar și învăţământ primar care au dreptul, potrivit legii, să susţină examenul pentru obţinerea gradului didactic I.

Certificare: Absolventul obţine certificat de acordare a gradului didactic I în învățământ.GRADUL I – SERIA 2024-2026

Potrivit OMECTS nr.5561/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare, avem în vedere următoarele:

 ÎNSCRIEREA LA COLOCVIU DE ADMITERE

După ce Inspectoratele Școlare Județene trimit dosarele de înscriere centrului de perfecţionare (DPPD-UVT), fiecare candidat va completa fişa de înscriere la colocviu de admitere (vezi secțiunea: Documente utile) și o va trimite prin e-mail secretariatului DPPD, la adresa: victorita.vieru@e-uvt.ro. Perioada de trimitere a fișei de înscriere este 16.01.2024-26.01.2024.

Colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura în data de 09 februarie 2024, în intervalul 9-15.  Se va desfășura ONLINE, prin Google Meet. 

Candidații vor primi pe adresele de e-mail, menționate pe fișele de înscriere, invitațiile de participare la colocviu. Invitațiile vor fi trimise în 05 februarie 2024. Programarea pe specializări se va afişa pe site în 06.02.2024 (vezi secțiunea: Documente utile).

Accesul la examen se va face doar pe baza invitației și este condiţionat de prezentarea actului care atestă numele înscris pe fişa de înscriere.

 

DESFĂȘURAREA COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL I

Potrivit metodologiei, candidaţii vor fi examinați din:

  • Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţifice: importanţa teoretică şi practică a temei alese, oportunitatea studierii acesteia, actualitatea bibliografiei propuse, cunoaşterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în lucrare, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic etc.;
  • Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigării pe care intenţionează să o realizeze, metodologia propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, modalitățile de valorificare a experienţei personale în elaborarea lucrării etc.;
  • Domeniul proiectării pedagogice pentru  specialitatea respectivă, cu referire la conceperea, realizarea, evaluarea şi autoreglarea activităţilor de predare-învăţare specifice temei propuse. Se va urmări capacitatea candidaţilor de a sesiza implicaţiile pedagogice și practice ale temei tratate. 

 
EVALUAREA ȘI REZULTATELE LA COLOCVIUL DE ADMITERE

  Evaluarea candidaţilor se va face prin calificative: admis sau respins. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. După aproximativ 10 zile de la susţinerea colocviului, candidaţii declaraţi admişi vor găsi pe site-ul DPPD (secţiunea Documente utile) conducătorii ştiinţifici repartizați pentru coordonarea lucrărilor metodico-științifice.


TAXA DE ÎNSCRIERE LA COLOCVIU

Taxa de înscriere la colocviul de admitere este de 200 lei și se poate achita la orice filială BCR, în CONT IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. Pentru transfer bancar / ONLINE cu cardul se va accesa următorul link plationline.uvt.ro

OBS. Dovada plății taxei de înscriere la colocviul de admitere (copie chitanță) trebuie să fie trimisă secretariatului, împreună cu fișa de inscriere, între 16.01.2024- 26.01.2024.

 

 ELABORAREA LUCRĂRII METODICO-ȘTIINȚIFICE 

Sub îndrumarea conducătorilor ştiinţifici, lucrările metodico-ştiinţifice se vor elabora în perioada: 15.02.2024 – 31.08.2025. Criteriile de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice sunt prezentate în Anexa 13 a OM 5561/2011.

 

GRADUL I – SERIA 2023-2025

DEPUNEREA LUCRĂRII METODICO-ȘTIINȚIFICE 

Informații valabile pentru toate categoriile de personal didactic (profesori, institutori, învăţători, educatoare, profesori PIPP)


ORAR DE DEPUNERE A LUCRĂRILOR

Perioada de depunere: 03.01.2024- 31.08.2024, de luni până joi, între orele 11-14 (pe baza unei programări prealabile, făcute la telefon: 0256 592151).

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific. 

OBS: Candidatul are obligaţia de a colabora cu profesorul conducător pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord . În caz contrar, conducătorul ştiinţific are dreptul să nu-şi dea avizul scris pentru depunerea lucrării.

Lucrarea metodico-științifică se va depune în format printat, tip carte (vezi modelul de copertă din secțiunea: Documente utile), precum şi pe suport electronic (CD, text în format PDF). 

OBS: Ultima pagină a lucrării trebuie să cuprindă declaraţia de autenticitate a lucrării, din care să rezulte că:
a) lucrarea a fost elaborată de candidat;

  1. b) sursele folosite sunt menţionate în bibliografie;
  2. c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
  3. d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

Notă: Vor fi depuse două exemplare din lucrare. Secretariatul DPPD înregistrează fiecare lucrare. După înregistare, a doua lucrare se va depune la biblioteca sau cabinetul metodic al unității de învățământ în care se desfășoară inspecția specială și susținerea publică a lucrării.

 

TAXĂ DE DEPUNERE A LUCRĂRII

Taxa este de 200 lei. Se poate achita la orice filială BCR, în CONT IBAN RO66RNCB0715049294710002 – CUI 4250670. Pentru transfer bancar / ONLINE cu cardul se va accesa următorul link plationline.uvt.ro

OBS: Dovada plății taxei de depunere a lucrării (copie chitanță) trebuie să fie atașată lucrării ce se predă la secretariat.

 

DEPUNEREA LUCRĂRII METODICO-ȘTIINȚIFICE – SERII ANTERIOARE

Condițiile menționate mai sus trebuie să fie respectate și de candidaţii din seriile anterioare. De asemenea, candidații trebuie să mai depună la secretariat următoarele acte:

  • aprobare ISJ care să permită înscrierea în seria curentă;
  • copie xerox după certificatul de grad didactic II;
  • adeverinţă de la unitatea de învăţământ în care se specifică vechimea la catedră (se calculează de la data obţinerii gradului didactic II, respectiv de la 1 septembrie a anului şcolar următor susţinerii examenului până la data de 31 august a anului şcolar în care se desfășoară inspecţia specială şi susținerea publică a lucrării metodico-ştiinţifică).

 

Programator Colocviu GR I pe specializari

Fisa inscriere Gr. I TOATE SPECIALIZARILE

PROPUNERI TEME GR 1 EDUCATIE FIZICA SI KINETOTERAPIE
PROPUNERI TEME GR 1 BIOLOGIE
PROPUNERI TEME GR 1 ARTE
PROPUNERI TEME GR 1 MATEMATICA
PROPUNERI TEME GR1 CHIMIE
PROPUNERI TEME GR1 ISTORIE
PROPUNERI TEME GR I MANAGEMENT
PROPUNERI TEME GR I INFORMATICA
PROPUNERI TEME GR I Fizica (2)
PROPUNERI TEME GR 1 STIINTELE EDUCATIEI
PROPUNERI TEME GR 1 STIINTE ECONOMICE (3)
PROPUNERI TEME GR 1 SARBA
PROPUNERI TEME GR 1 ROMANA
PROPUNERI TEME GR 1 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
PROPUNERI TEME GR 1 PSIHOLOGIE
PROPUNERI TEME GR 1 PEDAGOGIE
PROPUNERI TEME GR 1 MUZICA
PROPUNERI TEME GR 1 LATINA
PROPUNERI TEME GR 1 GERMANA
PROPUNERI TEME GR 1 GEOGRAFIE
PROPUNERI TEME GR 1 FRANCEZA
PROPUNERI TEME GR 1 ENGLEZA
LISTA PROF CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I -MATEMATICA
LISTA PROF CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I ENGLEZA
LISTA PROF CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I- ARTE
LISTA PROF CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR 1 -GEOGRAFIE
LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I -STIINTE ECONOMICE
LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I -ROMANA
LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I GERMANA
LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I FRANCEZA
LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I -FIZICA (1)
LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I ED FIZICA-KINETO
LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I - PSIHOLOGIE
LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I - MUZICA
LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I - LATINA
LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I - ISTORIE
LISTA PROFESORI CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I INFORMATICA
LISTA PROF CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I-CHIMIE
LISTA PROF CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I-BIOLOGIE
LISTA PROF CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I -ST EDUCATIEI -PIPP
LISTA PROF CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I SARBA
LISTA PROF CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I -PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
LISTA PROF CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR GR I -PEDAGOGIE