Gradul I

Beneficiari: Profesori, Educatoare,învăţători,institutori,profesori pentru învăţământul preprimar ,primar secundar şi secundar superior care au dreptul, potrivit legii, să susţină examenele pentru obţinerea gradelor didactice.

Finalizare şi certificare: Absolventul obţine certificat de acordare a gradului didactic.
Metodologie DPPD gradul I aprobată Senat 15.05.2020

GRADUL I - SERIA 2019-2021

Extras din OMECTS nr.5561/07.10.2011cu modificările şi completările ulterioare
Cadrele didactice înscrise să susţină probele acestui examen în seria 2019-2021 vor depune, la centrul de perfecţionare D.P.P.D.- U.V.T., în perioada 16.01.2019-21.01.2019(pe e-mail), fişele (se găsesc la documente utile-vezi mai jos) privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice.
Colocviul de admitere la gradul didactic I pentru candidaţii care s-au înscris la colocviu pentru seria 2019-2021 se va desfăşura pentru specializările, profesori (toate specializările) si învăţători/educatoare/institutori, educatori-învăţători învăţământ special , profesori P.I.P.P. în data de 25.01.2019, conform programării din tabelul ataşat la DOCUMENTE UTILE (programarea se va afişa în data de 22.01.2019)
Procedura de organizare şi desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I (Extras ANEXA 12- OM 5561/2011 cu modificarile si completarile ulterioare)

Candidaţii vor fi examinaţi din următoarele domenii:
1. Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţifice
Verificarea unor aspecte precum: rigurozitatea şi precizia delimitării temei, importanţa teoretică şi practică a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corectă a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic şi practic- acţional, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările menţionate în bibliografie, cunoaşterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.
2.Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psiho-pedagogice şi metodice pe care o implică elaborarea lucrării. Examinarea aspectelor referitoare la : ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigării pe care intenţionează să o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja) candidatul, metodologia de explorare propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa personal acumulată de candidat în domeniul temei, modalităţile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrării etc.
3.Domeniul proiectării pedagogice proprii specialităţii respective cu referire special la conceperea, realizarea , evaluarea şi reglarea-autoreglarea activităţii de predare-învăţare specific temei propuse.
…………………………………………………………………………………………………………………
Examinarea va urmări cu prioritate verificarea capacităţii candidaţilor de a sesiza şi soluţiona implicaţiile pedagogice-practice ale temei tratate. 
…………………………………………………………………………………………………………………
Evaluarea candidaţilor se va realiza prin “admis” sau “respins”.
…………………………………………………………………………………………………………………..
După susţinerea colocviului în termen de 10 zile, candidaţii declaraţi admişi vor găsi pe site-ul DPPD la secţiunea DOCUMENTE UTILE conducătorul ştiinţific repartizat. 
Elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va realiza în intervalul 15.02.2019-31.08.2020 sub îndrumarea conducătorului ştiinţific. Criterii de elaborare şi evaluare a lucrării metodico-ştiinţifice se găsesc în Anexa 13 / OM 5561/2011

INFORMATII - GRADUL I – SERIA 2019-2021 (PENTRU ÎNSCRIEREA LA COLOCVIU)

Taxa la Gradul I este de 150 lei care se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 –COD FACULTATE 11DPPD (taxa de 150 lei se achită la înscrierea la colocviu şi se ataşează o copie de la chitanţă la fişa de înscriere )

CONDITII DE ÎNSCRIERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2019-2021

Pentru toate categoriile de personal didactic (profesori,institutori/învăţători/educatoare, profesori PIPP)

• Depunerea fişei de înscriere şi a copiei de pe chitanţa de achitare a taxei de participare la colocviu pentru candidaţii care au optat pentru centrul nostru de perfecţionare se va face în perioada 16.01.2019-21.01.2019 de luni până joi , orar 11-14 la secretariat sau la adresa de e-mail victorita.vieru@e-uvt.ro
• Fişa se găseşte pe site-ul nostru la www.dppd.uvt.ro, meniu Programe, submeniul Gradul I (la documente utile- vezi mai jos) şi la secretariat.
• Depunerea fişei (transmiterea ei pe e-mail) este condiţionată de achitarea taxei de înscriere în valoare de 150 de lei: taxa se achita prin Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD. Observatii:Accesul în sala de examen este condiţionat de prezentarea B.I./C.I. /actul care atestă numele înscris pe fişa de înscriere .

GRADUL I – SERIA 2019-2021 (DEPUNEREA LUCRĂRII) 

pentru toate categoriile de personal didactic (profesori,institutori/învăţători/educatoare,profesori PIPP)

ORAR DE DEPUNERE A LUCRĂRILOR

07.01.2020 - 31.08.2020
LUNI-JOI între ORELE 11-14

Taxa la Gradul I este de 200 lei care se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD (taxa de 150 lei se achită la înscrierea la colocviu şi se ataşează o copie de la chitanţă la fişa de înscriere şi 200 lei la depunerea lucrării şi se ataşează o copie de la chitanţă la lucrarea ce se predă la secretariat – un exemplar)
Extras din OMECTS nr.5561/07.10.2011cu modificările şi completările ulterioare
• Candidatul are obligaţia de a colabora cu profesorul conducător pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord . În caz contrar, conducătorul ştiinţific are dreptul să nu-şi dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.
• Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la instituţiile de învăţământ centre de perfecţionare până la data de 31 august a anului următor celui în care s-a susţinut colocviul de admitere, în formă scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate , pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:
1. a) lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;
2. b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
3. c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
4. d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.
• Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

Notă: Pentru candidaţii din serii anterioare, depunerea lucrărilor se va face în aceleaşi condiţii , mai sus menţionate, la care se va adăuga următoarele acte:
• aprobare ISJ care să permită înscrierea în serie curentă;
• copie Xerox după gradul didactic II;
• adeverinţă de la unitatea de învăţământ în care să se specifice vechimea la catedră (ce se calculează de la data obţinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului şcolar următor susţinerii examenului până la data de 31 august a anului şcolar în care se susţin inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică)
.