Program postuniversitar de studii psihopedagogice - N2

Programul de formare psihopedagogică Nivel II postuniversitar

Pot candida la admiterea pentru programul de formare psihopedagogică Nivel II, organizat în regim de studii postuniversitare, următoarele categorii de persoane, cu respectarea condiției absolvirii prealabile a programului de formare psihopedagogică Nivel I, sau a unui program echivalent:

  1. a) absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă (cf. Legii nr. 84/1995);
  2. b) absolvenții români cu studii efectuate în străinătate care posedă Adeverință de recunoaștere a studiilor, emisă de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a

Diplomelor (CNRED), ca fiind cel puțin studii universitare de masterat;

  1. c) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, care posedă Adeverință de recunoaștere a studiilor emisă de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), ca fiind cel puțin studii universitare de masterat, în aceleași condiții

    Regulamentul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivel II și Nivel II PU prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare;

  1. d) cetățenii străini de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia,

Republica Moldova, Serbia, Ucraina și Ungaria și Diaspora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil în străinătate, absolvenți ai studiilor de masterat sau echivalente.

Nivelul II : acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în – învăţământul liceal, postliceal și superior, dacă au obținut și 30 + 5 credite prin absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I și 30+5 credite prin finalizarea Nivelului II.