Practica Pedagogică

I. NECESITATEA PRACTICII PEDAGOGICE

Pregătirea viitoarelor cadre didactice presupune atât o formare teoretică, dar şi pregătire practică. Formarea teoretică urmăreşte achiziţionarea unor cunoştinţe generale, cunoştinţe de specialitate şi pedagogice, care se regăsesc în informaţiile de psihologie, pedagogie, sociologie, dar şi în cadrul celor de didactică a diferitelor discipline, informaţii frecvent utilizate în activitatea la clasă.

Pregătirea practică a viitoarelor cadre didactice se realizează prin intermediul practicii pedagogice latură esențială în formarea studenților. Prin intermediul practicii pedagogice viitorul cadru didactic îşi valorifică şi îşi dezvoltă competenţele. Dată fiind importanța acestei discipline obligatorii din planul de învațământ al programului de formare psihopedagogică, i-au fost alocate cel mai mare număr de ore (chiar dacă insuficiente) în fiecare semestru din anul III de studiu ( 3 ore / semestru)

II. STRUCTURA PRACTICII ȘI MODALITĂȚILE DE REALIZARE

Conform regulamentului de desfășurare a practicii pedagogice aceasta este: ”disciplină de bază a (…)formării iniţiale, se desfăşoară prin îmbinarea a două dimensiuni, una care vizează partea de instruire şi se materializează în practica observativă, şi alta de exerciţiu, de aplicabilitate practică, aceasta deţinând cea mai mare suprafaţă în economia de timp a practicii pedagogice şi care îmbracă forma practicii operaţionale. Sunt prevăzute de asemenea un număr de ore de studiu individual care se pot realiza şi în afara insituţiei şcolare” (extras din Regulamentul de desfășurare al practicii pedagogice)

În acest sens studenții în cadrul primelor întâlniri de practică pedagogică, vor vizita unitatea școlară, clasa/clasele unde își vor derula activitatea se vor familiariza cu specificul curriculum-ului școlii. Tot în această etapă, li se va forma şi dezvolta capacitatea de a identifica în situaţii educative concrete comportamentele corelate ale informaţiilor primite în cadrul pregătirii teoretico-didactice din anii anteriori. De aceea, tutorii de practică înainte de a trece la observarea activităţii educative vor clarifica următoarele probleme: planul cadru al clasei, orarul(respectarea cerinţelor pedagogice), existența unor discipline opţionale și specificul acestora, familiarizarea cu manualele alternative, prezentarea programelor (evidenţierea părţilor acestora), discutarea și apoi întocmirea împreună cu tutorele a documentelor de proiectare în perspectivă anuală, semestrială şi curentă. Este necesar ca studenții practicanți să fie implicați și în alte activități din viața școlii la care tutorii participă: serviciu pe școală, comisii metodice, ședințe cu părinții, competiții, activități extracurriculare, activități de dezvoltare instituțională etc.

După parcurgerea acestor etape se va trece la :

  • Fixarea orelor la care studenții vor asista; (practica observativă se va desfășura pe grupe astfel încât procesul de învățământ să nu fie perturbat)
  • Stabilirea susținerii lecțiilor;
  • Programarea workshop-urilor de autoevaluare și evaluare a prestației;

III. ÎNDATORIRILE STUDENȚILOR PE PERIOADA DESFĂȘURĂRII PRACTICII PEDAGOGICE:

1. să se familiarizeze cu școala și cu modalitatea de desfășurare a procesului de învăţământ;
2. să studieze planul de învăţământ, programa şcolară şi manualele alternative;
3. să-şi reactualizeze cunoştinţele asimilate anterior referitoare la organizarea metodică a lecţiei şi documentele şcolare;
4. să participe la asistența lecțiilor demonstrative susţinute de tutori;
5. să întocmească fișele pe baza acestor observații;
6. să participe la analiza lecţiilor demonstrative;
7. să întocmească proiectele didactice ținând seama de cerințele impuse;
8. să-și autoevalueze lecțiile suținute;
9. să prezinte spre corectare proiectele didactice ale lecţiilor ce urmează a fi susținute, tutorilor şi coordonatorilor de practică;
10. să participle la evaluarea lecțiilor susținute de alți colegi de grupă;
11. să completeze fişa psihopedagogică pentru unul dintre elevii unei clase;
12. să realizeze portofoliul de practică la finalul fiecărui semestru cu ajutorul pieselor realizate până atunci;
14. să fie un exemplu pentru colegii de grupă și pentru elevii din cadrul școlii în care își desfășoară practica pedagogică;

IV. PORTOFOLIUL DE PRACTICĂ

a) pentru anul III Licență ( sem I si sem II) , Nivel I Postuniversitar dublă specializare( sem. I și sem. II), Nivel I Postuniversitar monospecializare semestrul II, Nivel II
– Plan cadru de învăţământ (model) (în format electronic sau fizic);
– Programa şcolară a specialităţii (în format electronic sau fizic);
– Planificarea calendaristică (anuală, semestrială, pe unităţi de învăţare – pentru o clasă) (în format electronic sau fizic);
– Fişa de evidenţă a practicii pedagogice – semnată de tutore;
– 12 fişe de asistenţă ale lecţiilor model din practica observativă, semnate și notate de tutorele de practică;
– 4 proiecte ale lecţiilor susţinute, semnate și notate de supervizor și tutorele de practică;
– 2 proiecte de lecţie reprezentative pentru lecţiile asistate;
– Fişa psihopedagogică a unui elev;
– Materialul didactic pregătit pentru activităţile instructiv-educative susţinute de către student

b) pentru Nivel I Postuniversitar monospecializare semestrul I;
– Planul cadru de învățământ și programa școlară a disciplinei pe care urmează să o predea (în format electronic sau fizic);
– Planificarea calendaristică anuală și pe o unitate de învățare (în format electronic sau fizic);
-Un proiect de lecție model de la tutorele de practică pedagogică;
– O pagină de catalog completată ( cu absențe, note si medii);
-Fișa de evidență a practicii pedagogice în care se vor trece activitățile de mai jos: (total 12 ore):
• 7 asistențe la lecție/ activități cu fișe de asistență;
• 1 asistență la o activitate nonformală;
• 1 fișă de observație și caracterizare a elevului însoțită de plan de intervenție (realizată pe durata a 4 ore/ activități);

c) ca urmare a starii de urgenta, in semestrul II al anului universitar 2019-2020 conform Regulamentului de practica pedagogica modificat portofoliul de practica pedagogica pentru toate nivelele va cuprinde urmatoarele piese:
– 4 fișe de asistență ale unor lecții (lecții online) și/sau un set de fișe de evaluare sau alte materiale didactice, altele decât cele care vor însoți proiectele de lecție;
– 4 proiecte de lecție evaluate de tutorele de practică și/ sau supervizorul de practică pedagogică;
– O pagină de catalog completată (cu absențe, note si medii) pentru aceia care nu au completat în primul semestru.

Fișa psihopedagogică;
Documente școlare – catalog pentru gimnaziu;
Documente școlare – catalog pentru liceu;
Documente școlare – carnet de note;
Documente școlare – registru matricol;
Documente școlare – condica de prezențe;