Practica Pedagogică

I. NECESITATEA PRACTICII PEDAGOGICE

Pregătirea viitoarelor cadre didactice presupune atât o formare teoretică, dar şi pregătire practică. Formarea teoretică urmăreşte achiziţionarea unor cunoştinţe generale, cunoştinţe de specialitate şi pedagogice, care se regăsesc în informaţiile de psihologie, pedagogie, sociologie, dar şi în cadrul celor de didactică a diferitelor discipline, informaţii frecvent utilizate în activitatea la clasă.

Pregătirea practică a viitoarelor cadre didactice se realizează prin intermediul practicii pedagogice latură esențială în formarea studenților. Prin intermediul practicii pedagogice viitorul cadru didactic îşi valorifică şi îşi dezvoltă competenţele. Dată fiind importanța acestei discipline obligatorii din planul de învațământ al programului de formare psihopedagogică, i-au fost alocate cel mai mare număr de ore (chiar dacă insuficiente) în fiecare semestru din anul III de studiu ( 3 ore / semestru)

II. STRUCTURA PRACTICII ȘI MODALITĂȚILE DE REALIZARE

Conform regulamentului de desfășurare a practicii pedagogice aceasta este: ”disciplină de bază a (…)formării iniţiale, se desfăşoară prin îmbinarea a două dimensiuni, una care vizează partea de instruire şi se materializează în practica observativă, şi alta de exerciţiu, de aplicabilitate practică, aceasta deţinând cea mai mare suprafaţă în economia de timp a practicii pedagogice şi care îmbracă forma practicii operaţionale. Sunt prevăzute de asemenea un număr de ore de studiu individual care se pot realiza şi în afara insituţiei şcolare” (extras din Regulamentul de desfășurare al practicii pedagogice)

În acest sens studenții în cadrul primelor întâlniri de practică pedagogică, vor vizita unitatea școlară, clasa/clasele unde își vor derula activitatea se vor familiariza cu specificul curriculum-ului școlii. Tot în această etapă, li se va forma şi dezvolta capacitatea de a identifica în situaţii educative concrete comportamentele corelate ale informaţiilor primite în cadrul pregătirii teoretico-didactice din anii anteriori. De aceea, tutorii de practică înainte de a trece la observarea activităţii educative vor clarifica următoarele probleme: planul cadru al clasei, orarul(respectarea cerinţelor pedagogice), existența unor discipline opţionale și specificul acestora, familiarizarea cu manualele alternative, prezentarea programelor (evidenţierea părţilor acestora), discutarea și apoi întocmirea împreună cu tutorele a documentelor de proiectare în perspectivă anuală, semestrială şi curentă. Este necesar ca studenții practicanți să fie implicați și în alte activități din viața școlii la care tutorii participă: serviciu pe școală, comisii metodice, ședințe cu părinții, competiții, activități extracurriculare, activități de dezvoltare instituțională etc.

După parcurgerea acestor etape se va trece la :

  • Fixarea orelor la care studenții vor asista; (practica observativă se va desfășura pe grupe astfel încât procesul de învățământ să nu fie perturbat)
  • Stabilirea susținerii lecțiilor;
  • Programarea workshop-urilor de autoevaluare și evaluare a prestației;

III. ÎNDATORIRILE STUDENȚILOR PE PERIOADA DESFĂȘURĂRII PRACTICII PEDAGOGICE:

1. să se familiarizeze cu școala și cu modalitatea de desfășurare a procesului de învăţământ;
2. să studieze planul de învăţământ, programa şcolară şi manualele alternative;
3. să-şi reactualizeze cunoştinţele asimilate anterior referitoare la organizarea metodică a lecţiei şi documentele şcolare;
4. să participe la asistența lecțiilor demonstrative susţinute de tutori;
5. să întocmească fișele pe baza acestor observații;
6. să participe la analiza lecţiilor demonstrative;
7. să întocmească proiectele didactice ținând seama de cerințele impuse;
8. să-și autoevalueze lecțiile suținute;
9. să prezinte spre corectare proiectele didactice ale lecţiilor ce urmează a fi susținute, tutorilor şi coordonatorilor de practică;
10. să participle la evaluarea lecțiilor susținute de alți colegi de grupă;
11. să completeze fişa psihopedagogică pentru unul dintre elevii unei clase;
12. să realizeze portofoliul de practică la finalul fiecărui semestru cu ajutorul pieselor realizate până atunci;
14. să fie un exemplu pentru colegii de grupă și pentru elevii din cadrul școlii în care își desfășoară practica pedagogică;