DPPD

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) este o structura didactica si de cercetare stiintifica a Universitatii de Vest din Timisoara

în cadrul căreia se asigură pregătirea specifică a studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior care optează pentru profesiunea de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi superior.

Misiunea:
Profesionalizarea în cariera didactică, formarea iniţială, formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi superior.

Obiective academice
Conceput ca o structură specializată care asigură profesionalizarea în cariera didactică, DPPD urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:
 • Coordonarea unitară a activităţilor specifice pregătirii pentru profesia de cadru didactic;
 • Realizarea activităţii didactice de formare iniţială a viitorilor profesori din învăţământul secundar şi terţiar;
 • Activităţi de perfecţionare a pregătirii psihopedagogice, sociopedagogice, didactico-metodice şi manageriale a profesorilor din învăţământul preuniversitar şi universitar; organizarea şi desfăşurarea gradului didactic II, gradului didactic I, conform Metodologiei Ministerului Educaţiei Naţionale pentru educatoare, învăţători, institutori, profesori pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal;
 • Realizarea unor cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniile psihopedagogiei, sociopedagogiei, managementului educaţional, al didacticilor de specialitate etc. şi promovarea acestora prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă, sesiuni ştiinţifice, editare de cursuri, manuale, îndrumătoare metodice etc.;
 • Implementarea soluţiilor de modernizare a învăţământului şi de sprijinire a reformei educaţionale prin transfer de informaţii, experienţă şi expertiză între cadrele didactice universitare şi profesori din învăţământul preuniversitar.

Competenţe în vederea certificării pentru profesia didactică prin DPPD
 • Competenţe de proiectare, organizare, evaluare şi autoevaluare a procesului didactic.
 • Competenţe de utilizare în activitatea instructiv-educativă a tehnologiei informaţionale.
 • Competenţe educaţionale de abordare diferenţiată a educabililor.
 • Competenţe de organizare şi conducere a grupului de educabili.
 • Competenţe de comunicare şi relaţionare în grupurile educaţionale.
 • Competenţe educaţionale de cunoaştere, caracterizare şi consiliere primară a educabililor.
 • Competenţe de implementare a practicilor interculturale în activităţile educaţionale.
 • Competenţe normative de utilizare funcţională a documentelor şcolare.
 • Competenţe de dezvoltare şi gestionare a parteneriatului şcoală – comunitate.
 • Competenţe privind proiectarea şi realizarea proiectului de dezvoltare profesională.