Programul de formare psihopedagogică Nivelul II (postuniversitar)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
• Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică, ofertate de D.P.P.D., în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D.
• Pregătirea de specialitate – se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din U.V.T.

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ – NIVEL II 2022-2023


NIVELUL II- Postuniversitar

Se adresează absolvenților studiilor universitare de masterat care nu au urmat în timpul facultății programul inițial de formare psihopedagogică- Nivel II, în vederea certificării pentru profesia didactică.
Programul de formare psihopedagogică Nivelul II Postuniversitar se desfășoară la zi, pe durata unui an universitar, în regim cu taxă.
Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează pe baza unei scrisori de motivație.
Înscrierea în procesul de admitere la Programul de formare psihopedagogică Nivelul II Postuniversitar ofertat de DPPD – UVT se face exclusiv online pe platforma UVT dedicată admiterii (htps://admitere.uvt.ro/, https://admitereonline.uvt.ro/), prin crearea unui cont personal de către candidat.

Calendarul admiterii

– Înscrierea online a candidaților pe platforma de admitere a UVT (https://admitereonline.uvt.ro/): 01.09.2022–19.09.2022;
– Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul: 20.09.2022, ora 18:00;
– Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 21.09.2022;
– Depunerea contestațiilor: 22.09.2022 pe adresa admitere.dppd@e-uvt.ro
– Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși: 24.09.2022;
– Confirmarea postului de către candidat: 25.09.202–29.09.2022;
– Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 30.09.2022.

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze dosarul de înscriere online pe platforma UVT dedicată admiterii (https://admitere.uvt.ro/, https://admitereonline.uvt.ro/), în si se achită taxa de înscriere de 200 ron, în perioada înscrierilor.
2. Pentru a putea fi declarant admis, candidații trebuie să vină la UVT (sau într-unul dintre centrele de admitere UVT) pentru scanarea documentelor de admitere și certificarea lor conform cu originalul.
3.După evaluarea scrisorii de motivație de către membrii comisiei de admitere, și certificarea actelor depuse la dosar, dacă rezultatul este ADMIS, se va achita taxa de confirmare 150 ron + 30% din taxa de școlarizare

Admiterea la programul de formare psihopedagogică Nivel II, în regim posuniversitar, se face pe bază de dosar care va conţine:

1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Diploma de masterat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
Candidații care au promovat examenul de disertația în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de disertație în anul 2022, în locul diplomei de masterat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de disertație, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

5. Foaie matricolă / supliment la diplomă;
6. Certificat sau adeverință (în cazul absolvenților promoției din anul universitar precedent anului înscrierii) de absolvire a programului de formare psihopedagogică de Nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de Nivel I, în conformitate prevederile legale în vigoare;
7. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
8. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.).
Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
9. Scrisoare de motivație, realizată utilizând următorul șablon

 

Important!

Toate taxele menționate mai sus se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Persoanele care întâmpină dificultăți tehnice în procesul de plată a taxelor aferente procesului de admitere vor transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.


Taxe D.P.P.D.