Programul de formare psihopedagogică Nivelul I (postuniversitar)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
• Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D;
• Pregătirea de specialitate – se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din U.V.T.

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ – NIVEL I 2022-2023

 

NIVELUL I- Postuniversitar

Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează pe baza unui interviu, ce vizează indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice.

Se adresează absolvenților studiilor universitare de licență care nu au urmat în timpul facultății programul inițial de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică.
Programul de formare psihopedagogică Nivelul 1 Postuniversitar se desfășoară la zi, pe durata unui an universitar, în regim cu taxă.
Înscrierea în procesul de admitere la Programul de formare psihopedagogică Nivelul 1 Postuniversitar ofertat de DPPD – UVT se face exclusiv online pe platforma UVT dedicată admiterii (htps://admitere.uvt.ro/, https://admitereonline.uvt.ro/), prin crearea unui cont personal de către candidat.
Admiterea la cursurile D.P.P.D. se realizează pe baza unui interviu, ce vizează indentificarea setului de aptitudini de bază necesare profesiei didactice.

 

Calendarul admiterii
 
Sesiunea I, iulie 2022:

– Înscrierea online a candidaților, prin completarea de către aceștia, pe platforma de admitere a UVT (https://admitereonline.uvt.ro/), a datelor solicitate: 25.06.2022–10.07.2022.
– Analiza dosarelor de admitere și comunicarea rezultatelor parțiale către fiecare candidat: 10.07.2022-17.07.2022;
– Afișarea rezultatelor cu cu candidații înscriși, programarea și realizarea interviului: 18.07.2021- 20.07.2022;

    ● Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul: 20.07.2022, ora 18:00;
    ● Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 21.07.2022;
    ● Depunerea contestațiilor: 22.07.2022;
    ● Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși: 23.07.2022;
    ● Confirmarea locului de către candidat: 23.07.2022 – 26.07.2022;
    ● Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 27.07.2022.

Sesiunea a II-a, septembrie 2022:

– Înscrierea online a candidaților, prin completarea de către aceștia, pe platforma de admitere a UVT (https://admitereonline.uvt.ro/), a datelor solicitate: 01.09.2022–15.09.2022.
– Analiza dosarelor de admitere și comunicarea rezultatelor parțiale către fiecare candidat: 16.09.2022-19.09.2022;
– Afișarea rezultatelor cu candidații înscriși, programarea și realizarea interviului: 20.09.2021- 23.09.2022;
– Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul: 23.09.2022, ora 18:00
    – Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 24.09.2022;
    – Depunerea contestațiilor: 26.09.2022;
    – Afișarea rezultatelor finale cu candidații admiși: 27.09.2022;
    – Confirmarea locului de către candidat: 28.09.2022 – 30.09.2022;
    – Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 03.10.2022.

1. Să completeze dosarul de înscriere online pe platforma UVT dedicată admiterii (https://admitereonline.uvt.ro/) si se achită taxa de înscriere de 200 ron, în perioada înscrierilor.
2. După analiza dosarului de către membrii comisiei de admitere, se realizează INTERVIUL. Acesta va avea loc în incinta UVT-Timișoara, bd-ul V Pârvan nr 4, fizic, după o programare postată pe site-ul DPPD și comunicată candidaților.
3. Înainte de ziua interviului, sau cel mai târziu în ziua susținerii interviului, candidații trebuie să vină la UVT (sau într-unul dintre centrele de admitere UVT) pentru scanarea documentelor de admitere și certificarea lor conform cu originalul.
4. După susținerea interviului, dacă rezultatul dosarului este ADMIS, se va achita taxa de înmatriculare de 150 ron + 30% din taxa de școlarizare.
5.Contestațiile legate de procesul de admitere (interviul fiind probă orală nu se contestă) se trimit prin intermediul adresei de e-mail admitere.dppd@e-uvt.ro.
6. Rezultatele procesului de admitere se fac publice prin afișare pe pagina web a Departamentului pentru Pregătirea Personalulu Didactic/platforma de admitere online, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Toate taxele menționate mai sus se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Persoanele care întâmpină dificultăți tehnice în procesul de plată a taxelor aferente procesului de admitere vor transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.

Dosarul de înscriere online pentru candidații la programul de formare psihopedagogică Nivel I, organizat în regim postuniversitar, conține următoarele documente:

1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta;

  • Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de licență în anul 2022, în locul diplomei de licență, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.


5. Foaie matricolă / supliment la diplomă;
6. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.).
Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

Important!

Persoanele care întâmpină dificultăți tehnice în procesul de plată a taxelor aferente procesului de admitere vor transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.

Taxe D.P.P.D.

Afis-admitere           Fluturas          Facebook (QR code)

Metodologie admitere Nivel I DPPD 2019-2020
METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL I 2018-2019
METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL I 2018-2019
Admitere postuniversitar 2018-2019 Niv I