Program postuniversitar de studii psihopedagogiceProgramul de formare psihopedagogică Nivel II postuniversitar

Art.1 Prezenta metodologie stabileşte cadrul de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică în conformitate cu: • Legea Educației Naționale nr. 1/2011.
• O.M.E.C.T.S. nr. 5745/13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certfificării competențelor pentru profesia didactică(cu modificările și completările ulterioare).
• O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative.
• O.U.G./2015 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative.
• Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102 /2016 privind Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație.

Art.2 Studenții și absolvenții de învățământ superior care optează pentru profesia didactică au obligația să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogică de Nivel I, respectiv Nivel II.

Nivelul II : acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în - învăţământul liceal, postliceal și superior, dacă au obținut și 30 + 5 credite prin absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivel I și 30+5 credite prin finalizarea Nivelului II.

Art.3 Admiterea la programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică se organizează şi se desfăşoară prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea de Vest din Timișoara.

Art.4 Programul de formare psihopedagogică oferit de D.P.P.D. este conceput și aplicat în sistemul creditelor de studiu transferabile. Obţinerea creditelor necesare Nivelului II de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.

Art.5 Planul de învăţământ al programului de formare psihopedagogică oferit de D.P.P.D. pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică este în conformitate cu OM. nr. 5745/ 13.09.2012(cu modificările și completările ulterioare).

Art.6 Admiterea absolvenţilor la programul de formare psihopedagogică Nivel II D.P.P.D. se face pe baza de dosar care va conţine:
a. Fişă de înscriere tip
b. Copie CI sau BI
c. Copie certificat de naştere
d.Dovada achitării taxei de înscriere
e. Diploma de licenţă/adeverință
f. Certificat/adeverință de absolvire Nivel I

Art.7 Programul de formare psihopedagogică Nivelul II poate fi urmat numai de absolvenţii învăţământului universitar care au absolvit Nivelul I (pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenţă). Studiile Nivelului II se desfăşoară numai în regim cu taxă.

Art.8 Admiterea la D.P.P.D. se desfășoară în intervalul aprobat de Senatul U.V.T.

Art.9 Programul de formare psihopedagogică Nivel II se finalizează cu examen de absolvire. Examenul de absolvire constă în elaborarea și susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul și calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică. Structura portofoliului didactic este afișată pe site-ul departamentului.

Art.10 Absolvirea programului de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea Certificatului de absolvire, corespunzător programului de formare psihopedagogică urmat, respectiv Nivelul II.

Art.11 Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire Nivelul II, pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal si superior.

Art.12 Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire pot să primească, la cerere, o adeverinţă în care se vor specifica disciplinele promovate.

Art.13 Obținerea Certificatului de absolvire Nivel II, într-o altă specializare decât cea inițială este condiționată de acumularea a 10 credite corespunzător disciplinelor de extensie a pregătirii didactice și practice de specialitate. Se recunosc 20 credite obținute anterior.