DPPD

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este un departament cu profil psihopedagogic din cadrul Universității de Vest din Timișoara care furnizează și gestionează programe de dezvoltare a competențelor profesionale pentru studenţii şi absolvenţii învățământului superior și pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și superior. Programele de formare psihopedagogică ofertate de D.P.P.D. sunt organizate exclusiv prin forma învățământ cu frecvență.

/conform A.R.A.C.I.S.-Standarde specifice (O.M. 5745/2012, cu modificările și completările ulterioare):

1. Programul de certificare a competențelor pentru profesia didactică vizează dezvoltarea competențelor profesionale psihopedagogice, didactice, digitale, manageriale și de cercetare necesare exercitării funcțiilor didactice în învățământ.

2. Pregătirea psihopedagogică și didactică se realizează în conformitate cu planurile de învățământ stabilite la nivel național, prin ordin de ministru și este structurată pe două niveluri:

a) Nivelul I efectuat, de regulă, pe parcursul ciclului universitar de licență (30 credite pentru monospecializare, respectiv 35 credite pentru dublă specializare). Programul de formare psihopedagogică Nivel I se finalizează cu un examen de absolvire(susținerea unui portofoliu didactic, prevăzut cu 5 credite).

b) Nivelul II efectuat după obținerea diplomei de licență și anterior susținerii examenului de definitivare în învățământ(30 credite). Nivelul II poate fi urmat atât de studenții care se înscriu la studiile de masterat, cât și de absolvenții care, după obținerea diplomei de licență, nu-și continuă studiile la master. Programul de formare psihopedagogică Nivel II se finalizează cu un examen de absolvire(susținerea unui portofoliu didactic, prevăzut cu 5 credite).
/ conform A.R.A.C.I.S.-Standarde specifice (O.M. 5745/2012, cu modificările și completările ulterioare):

a) proiectează și organizează activități didactice și de cercetare fundamentală și aplicativă privind formarea inițială și continuă a personalului didactic;
b) proiectează, organizează și coordonează masteratele didactice în domeniile în care instituția de învățământ superior are programe de studii acreditate;
c) organizează programe postuniversitare de conversie profesională, de formare continuă și evoluție în cariera didactică;
d) organizează alte programe de educație a adulților, la solicitarea persoanelor / instituțiilor interesate.
e) colaborează cu cadre didactice din învățământul preuniversitar pentru organizarea activităților și a stagiilor de practică profesional-didactică;
f) pregătește, organizează și desfășoară examenele de obținere a gradelor didactice pentru specializările care i-au fost arondate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;
g) asigură consiliere psihopedagogică și metodică privind dezvoltarea profesională, evoluția în cariera didactică și activitățile de mentorat din școli;
h) susține dezvoltarea profesional - științifică a personalului didactic din universitate.
Programul de formare psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic are în vedere formarea următoarelor competenţe cadru profesionale:

- Planificarea şi proiectarea activității instructiv-educative.
- Organizarea, conducerea și monitorizarea procesului instructiv-educativ.
- Evaluarea activităților instructiv-educative.
- Utilizarae tehnologiilor digitale.
- Utilizarea tehnologiilor digitale în cadrul procesului instructiv-educativ.
- Cunoașterea,consilierea și tratarea diferențiată a elevilor, inclusiv a celor cu CES.
- Managementul grupei de educabili şi gestionarea situaţiilor de criză.
- Dezvoltarea instituțională a școlii și a parteneriatului școală-comunitate.
- Mangementul carierei didactice și dezvoltarea personală de-a lungul carierei profesionale.
- Elaborarea de cercetări educaţionale aplicative.