Masterat didactic

• În conformitate cu Ordinul nr. 4524 din 12 iunie 2020, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic în colaborare cu Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, cu Facultatea de Educație Fizică și Sport și cu Facultatea de Fizică organizează, în anul universitar 2023-2024, programul de studii universitare de masterat didactic pentru domeniile: Educație fizică și sport, Fizică, Biologie, Chimie și Geografie.

• Programul este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă, exclusiv pe locuri finanţate de la bugetul de stat, şi se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă care doresc să se orienteze către cariera didactică și/sau cadrelor didactice care doresc să se perfecționeze prin urmarea unui program masteral.

• Absolvenţii cu diplomă de licenţă se pot înscrie la programele de studii universitare de masterat didactic din acelaşi domeniu de studii, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licenţă.

• În anul 2021, întregul proces de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se desfășoară exclusiv online. Candidații își vor crea un cont pe platforma digitală de admitere (https://admitereonline.uvt.ro), unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare.

Când voi avea orele?

Orar

Pentru anul universitar 2023-2024, procesul de admitere la programele de studii universitare de masterat didactic din cadrul Universității de Vest din Timișoara se organizează în conformitate cu legislația în vigoare, pentru următoarele programe de studii universitare de masterat didactic:

 

Program de studii universitare de masterat didactic

Domeniul de studii 

Formă de învățământ

Limba de predare

Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați

Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat alocate

Numărul de credite de studii transferabile

Masterat didactic în Biologie

Științe ale educației

cu frecvență

limba română

25

10

120

Masterat didactic în Chimie

Științe ale educației

cu frecvență

limba română

25

10

120

Masterat didactic în Geografie

Științe ale educației

cu frecvență

limba română

25

10

120

Masterat didactic în Fizică

Științe ale educației

cu frecvență

limba română

25

10

120

Masterat didactic în Educație fizică și sport

Științe ale educației

cu frecvență

limba română

25

10

120

 

Ce conține dosarul?

Lista documentelor necesare

         (1) Admiterea la programele de studii universitate de masterat didactic se face pe bază de dosar care va conţine:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență;
  • Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 pot prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de licență în anul 2022, în locul diplomei de licență, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) ). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 1. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs – dacă este cazul.

  (2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED).

  (3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat didactic cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română de nivel C1 eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

  (4) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 19 al prezentului regulament, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

Când se fac înscrierile?

Calendarul admiterii

 • Calendarul Admiterii

   

  Procesul de admitere la programele de studii universitate de masterat didactic se organizează într-o singură sesiune, în luna septembrie 2023. Pentru anul universitar 2023-2024, calendarul procesului de admitere la programele de studii universitate de masterat didactic, pentru sesiunea a I-a, din luna septembrie 2023, este următorul:

   • Înscrierea online a candidaților, prin completarea de către aceștia, pe platforma de admitere a UVT, a datelor solicitate: august – 14.09.2023, ora 18:00.
   • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul, la sediul UVT: 14.09.2023, ora 18:00.
  • Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 15.09.2023, ora 18:00.
  • Depunerea contestațiilor: 15.09.2023, ora 18:30 – 16.09.2023, ora 18:30.
  • Afișarea rezultatelor cu candidații admiși, după soluționarea contestațiilor, 17.09.2023, ora 8:15. 
  • Confirmarea locului de către candidat: 17.09.2023, ora 8:30 – 18.09.2023, ora 23:59.
  • Afișarea rezultatelor finale cu candidații înmatriculați: 19.09.2023.Cât costa?

Plata taxelor

Procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara presupune achitarea a două tipuri de taxe, necesare pentru acoperirea costurilor organizării acestui proces:

Procesul de înscriere online se va finaliza odată cu achitarea taxei de înscriere sau cu validarea scutirii de taxă de înscriere de către comisia de admitere de la nivelul facultății, în baza documentelor justificative încărcate pe platforma de admitere.

Toate taxele menționate mai sus se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Persoanele care întâmpină dificultăți tehnice în procesul de plată a taxelor aferente procesului de admitere vor transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.

Vezi mai multe informații despre taxe accesând Taxe DPPD.