Gradul I

Beneficiari: Profesori, Educatoare,învăţători,institutori,profesori pentru învăţământul preprimar ,primar secundar şi secundar superior care au dreptul, potrivit legii, să susţină examenele pentru obţinerea gradelor didactice.

Finalizare şi certificare:: Absolventul obţine certificat de acordare a gradului didactic.

GRADUL I - SERIA 2020-2022

Extras din OMECTS nr.5561/07.10.2011cu modificările şi completările ulterioare

Cadrele didactice înscrise să susţină probele acestui examen în seria 2020-2022 vor depune, la centrul de perfecţionare D.P.P.D.- U.V.T., în perioada 15.01.2020-21.01.2020 (pe e-mail), fişele (se găsesc la documente utile-vezi mai jos) privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice.

Colocviul de admitere la gradul didactic I pentru candidaţii care s-au înscris la colocviu pentru seria 2020-2022 se va desfăşura pentru specializările, profesori (toate specializările) si învăţători/educatoare/institutori, educatori-învăţători învăţământ special , profesori P.I.P.P. în data de 23.01.2020, conform programării din tabelul ataşat la DOCUMENTE UTILE (programarea se va afişa în data de 15.01.2020)

Procedura de organizare şi desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I (Extras ANEXA 12- OM 5561/2011 cu modificarile si completarile ulterioare)

Candidaţii vor fi examinaţi din următoarele domenii:

1. Domeniul corespunzător temei lucrării metodico-ştiinţifice

Verificarea unor aspecte precum: rigurozitatea şi precizia delimitării temei, importanţa teoretică şi practică a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corectă a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic şi practic-acţional, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrările menţionate în bibliografie, cunoaşterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.

2.Metodologia specifică cercetării ştiinţifice, psiho-pedagogice şi metodice pe care o implică elaborarea lucrării.

Examinarea aspectelor referitoare la : ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigării pe care intenţionează să o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja) candidatul, metodologia de explorare propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa personal acumulată de candidat în domeniul temei, modalităţile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrării etc.

3.Domeniul proiectării pedagogice proprii specialităţii respective cu referire special la conceperea, realizarea , evaluarea şi reglarea-autoreglarea activităţii de predare-învăţare specific temei propuse.

…………………………………………………………………………………………………………………

Examinarea va urmări cu prioritate verificarea capacităţii candidaţilor de a sesiza şi soluţiona implicaţiile pedagogice-practice ale temei tratate.

…………………………………………………………………………………………………………………

Evaluarea candidaţilor se va realiza prin “admis” sau “respins”.

…………………………………………………………………………………………………………………..


După susţinerea colocviului în termen de 10 zile, candidaţii declaraţi admişi vor găsi pe site-ul DPPD la secţiunea DOCUMENTE UTILE conducătorul ştiinţific repartizat.

Elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va realiza în intervalul 15.02.2020-31.08.2021 sub îndrumarea conducătorului ştiinţific. Criterii de elaborare şi evaluare a lucrării metodico-ştiinţifice se găsesc în Anexa 13 / OM 5561/2011

INFORMATII - GRADUL I – SERIA 2020-2022 (PENTRU ÎNSCRIEREA LA COLOCVIU)

Taxa la Gradul I este de 150 lei care se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 –COD FACULTATE 11DPPD (taxa de 150 lei se achită la înscrierea la colocviu şi se ataşează o copie de la chitanţă la fişa de înscriere )

CONDITII DE ÎNSCRIERE LA GRADUL DIDACTIC I SERIA 2020-2022

Pentru toate categoriile de personal didactic (profesori,institutori/învăţători/educatoare, profesori PIPP)


• Depunerea fişei de înscriere şi a copiei de pe chitanţa de achitare a taxei de participare la colocviu pentru candidaţii care au optat pentru centrul nostru de perfecţionare se va face în perioada 15.01.2020-21.01.2020 de luni până joi , orar 11-14 la secretariat sau la adresa de e-mail victorita.vieru@e-uvt.ro
• Fişa se găseşte pe site-ul nostru la www.dppd.uvt.ro, meniu Programe, submeniul Gradul I (la documente utile- vezi mai jos) şi la secretariat.
• Depunerea fişei (sau transmiterea ei pe e-mail) este condiţionată de achitarea taxei de înscriere în valoare de 150 de lei: taxa se achita prin Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD.
Observatii:Accesul în sala de examen este condiţionat de prezentarea B.I./C.I. /actul care atestă numele înscris pe fişa de înscriere .

GRADUL I – SERIA 2019-2021 (DEPUNEREA LUCRĂRII)

pentru toate categoriile de personal didactic (profesori,institutori/învăţători/educatoare,profesori PIPP)

ORAR DE DEPUNERE A LUCRĂRILOR

07.01.2020- 31.08.2020
LUNI-JOI între ORELE 11-14

Taxa la Gradul I este de 200 lei care se achită la orice filială Banca Transilvania în Cont IBAN RO61BTRL0360160100703936 - COD FACULTATE 11DPPD (taxa de 150 lei se achită la înscrierea la colocviu şi se ataşează o copie de la chitanţă la fişa de înscriere şi 200 lei la depunerea lucrării şi se ataşează o copie de la chitanţă la lucrarea ce se predă la secretariat – un exemplar)

Extras din OMECTS nr.5561/07.10.2011cu modificările şi completările ulterioare

• Candidatul are obligaţia de a colabora cu profesorul conducător pe toată durata elaborării lucrării, potrivit unui program stabilit de comun acord . În caz contrar, conducătorul ştiinţific are dreptul să nu-şi dea avizul scris pentru depunerea lucrării în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.
• Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la instituţiile de învăţământ centre de perfecţionare până la data de 31 august a anului următor celui în care s-a susţinut colocviul de admitere, în formă scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate , pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

1. a) lucrarea a fost elaborată personal si aparţine în întregime candidatului;
2. b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
3. c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate si fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
4. d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.
• Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific.

Notă: Pentru candidaţii din serii anterioare, depunerea lucrărilor se va face în aceleaşi condiţii , mai sus menţionate, la care se va adăuga următoarele acte:
• aprobare ISJ care să permită înscrierea în serie curentă;
• copie Xerox după gradul didactic II;
• adeverinţă de la unitatea de învăţământ în care să se specifice vechimea la catedră (ce se calculează de la data obţinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului şcolar următor susţinerii examenului până la data de 31 august a anului şcolar în care se susţin inspecţia specială şi lucrarea metodico-ştiinţifică)
.

Arhiva 2019-2021

CONDUCATORI STIINTIFICI REPARTIZATI FINAL GR I PROFESORI SERIA 2019-2021
CONDUCATORI STIINTIFICI REPARTIZATI FINAL GR I INVATATORI - EDUCATOARE-PIPP SERIA 2019-2021
PROGRAMARE COLOCVIU INVATATORI-EDUCATOARE
PROGRAMARE COLOCVIU PROFESORI
LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR CONDUCATORI STIINTIFICI GR I SERIA 2019-2021
PROPUNERI TEME GR 1 STIINTE ECONOMICE
PROPUNERI TEME GR 1 BIOLOGIE
PROPUNERI TEME GR 1 CHIMIE
PROPUNERI TEME GR 1 EDUCATIE FIZICA SI KINETOTERAPIE
PROPUNERI TEME GR 1 ENGLEZA
PROPUNERI TEME GR 1 FILOSOFIE
PROPUNERI TEME GR 1 FIZICA
PROPUNERI TEME GR 1 FRANCEZA
PROPUNERI TEME GR 1 GEOGRAFIE
PROPUNERI TEME GR 1 INFORMATICA
PROPUNERI TEME GR 1 GERMANA
PROPUNERI TEME GR 1 ISTORIE
PROPUNERI TEME GR 1 LATINA
PROPUNERI TEME GR 1 MATEMATICA
PROPUNERI TEME GR 1 MUZICA
PROPUNERI TEME GR 1 PEDAGOGIE
PROPUNERI TEME GR 1 PROFESORI PIPP
PROPUNERI TEME GR 1 PSIHOLOGIE
PROPUNERI TEME GR 1 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA
PROPUNERI TEME GR 1 ROMANA
PROPUNERI TEME GR 1 SARBA
PROPUNERI TEME GR 1 SOCIOLOGIE
Fisa inscriere Gr. I PROFESORI
Fisa inscriere Gr. I inv-edu-profesori PIPP

Arhiva 2018-2020

CONDUCATORI ȘTIINTIFICI REPARTIZATI FINAL- Grad I PROFESORI SERIA 2018-2020
CONDUCATORI STIINTIFICI REPARTIZATI FINAL- Grad I INVATATORI - EDUCATOARE SERIA 2018-2020 COPERTI LUCRARE GRADUL I 2017-2019

Fisa-inscriere-Gr.-I-inv-edu-profesori-PIPP
PROGRAMARE-COLOCVIU-GR-1-2018-2020
Fisa-inscriere-Gr.-I-PROFESORI-4
LISTA-PROFESORILOR-CE-POT-FI-ALESI-DE-CANDIDATI-PTR-CONDUCATORI-STIINTIFICI-GR-I-SERIA-2018-2020
PROPUNERI-TEME-GR-1-BIOLOGIE
PROPUNERI-TEME-GR-1-CHIMIE
PROPUNERI-TEME-GR-1-EDUCATIE-FIZICA-SI-KINETOTERAPIE
PROPUNERI-TEME-GR-1-ENGLEZA
PROPUNERI-TEME-GR-1-FILOSOFIE
PROPUNERI-TEME-GR-1-FIZICA
PROPUNERI-TEME-GR-1-FRANCEZA
PROPUNERI-TEME-GR-1-GEOGRAFIE
PROPUNERI-TEME-GR-1-GERMANA
PROPUNERI-TEME-GR-1-INFORMATICA
PROPUNERI-TEME-GR-1-ISTORIE
PROPUNERI-TEME-GR-1-LATINA
PROPUNERI-TEME-GR-1-MATEMATICA
PROPUNERI-TEME-GR-1-MUZICA
PROPUNERI-TEME-GR-1-PEDAGOGIE
PROPUNERI-TEME-GR-1-PROFESORI-PIPP
PROPUNERI-TEME-GR-1-PSIHOLOGIE
PROPUNERI-TEME-GR-1-PSIHOPEDAGOGIE-SPECIALA
PROPUNERI-TEME-GR-1-ROMANA
PROPUNERI-TEME-GR-1-SARBA
PROPUNERI-TEME-GR-1-SOCIOLOGIE
PROPUNERI-TEME-GR-1-STIINTE-ECONOMICE

Arhiva 2017-2019

 • COPERTI-LUCRARE-GRADUL-I-2016-2018
 • Grad-I-17_19-INVATATORI-EDUCATOARE-REPARTIZARE-CONDUCATORI-STIINTIFICI
 • Grad-I-17_19-PROFESORI-REPARTIZARE-CONDUCATORI-STIINTIFICI
 • TABEL PROGRAMARE-COLOCVIU-GRADUL-I-SERIA-2017-2019
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-INFORMATICA
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-BIOLOGIE
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-CHIMIE
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-EDUCATIE-FIZICA-SI-KINETOTERAPIE
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-ENGLEZ
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-FILOSOFIE
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-FIZICA
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-FRANCEZA
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-GEOGRAFIE
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-GERMANA
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-LATINA
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-MATEMATICA
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-MUZICA
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-PSIHOLOGIE
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-ROMANA
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-SARBO-CROATA
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-SOCIOLOGIE
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-STIINTE-ECONOMICE
 • GRDUL-I-PROPUNERI-TEME-PEDAGOGIE
 • GRDUL-I-PROPUNERI-TEME-PSIHOPEDAGOGIE-SPECIALA
 • GRDUL-I-PROPUNERI-TEME-STIINTELE-EDUCATIEI
 • GRADUL-I-PROPUNERI-TEME-ISTORIE
 • LISTA PROFESORILOR CE POT FI ALESI DE CANDIDATI PTR CONDUCATORI STIINTIFICI GR I SERIA 2017-2019
 • Fisa inscriere Gr I PROFESORI
 • Fisa inscriere Gr I inv-edu-profesori PIPP
 • Arhiva 2016-2018

 • Grad I 16_18 INVATATORI EDUCATOARE coordonatori st FINALI
 • Grad I 16_18 PROFESORI coordonator st FINALI
 • PROFESORI CONDUCATORI STIINTIFICI GR I SERIA 2016-2018
 • Anexa 13 Gradul I
 • COPERTI LUCRARE GRADUL I 2015-2017.doc
 • Fişa de înscriere la gradul didactic I pentru profesori
 • Fişa de înscriere la gradul didactic I pentru educatoare/învăţători/profesori PIPP
 • Etape de derulare inspectie speciala seria 2014-2016

 • Arhiva 2015-2017