Programul de formare psihopedagogică
Nivelul II (postuniversitar)

Formarea inițială a cadrelor didactice vizează două componente distincte:
• Pregătirea psihopedagogică, didactică și practică – care se realizează în cadrul programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, ofertate de D.P.P.D.
• Pregătirea de specialitate – care se realizează prin parcurgerea programelor de studii (licență și master) ale facultăților din U.V.T.

METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ADMITERII LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ INIȚIALĂ, NIVEL II 2019-2020

NIVELUL II- PU

Candidaţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze dosarul de înscriere.
2. Să se prezinte cu dosarul complet la secretariatul D.P.P.D. cam 601, în perioada 15 - 26 iulie, zilnic LUNI – VINERI, între orele 09:00-14:00.
3. După procesarea dosarului, în cazul în care candidatul a fost declarat ADMIS, se va achita taxa de înscriere și confirmare la caseria UVT sau prin bancă (click aici pentru detalii).

Dosarul pentru înscriere conține următoarele acte:

• Fișa de înscriere listată (descarcă aici)
• Original + Copie certificat naștere
• Original + Copie C. I.
• Original + Copie Certificat de căsătorie
• Original + Copie certificat/adeverință absolvire DPPD Nivel I
• Original + Copie a diplomei de master însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de master
• Adeverință medicală - care să ateste faptul că persoana nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu profesia didactică
• Contractul de studii Nivel II completat în dublu exemplar (descarcă aici)

Copiile documentelor din dosar vor fi însoţite de documentele originale, în vederea realizării conformităţii cu originalul.

Observație: Fișa de înscriere și contractul de studii se pot obține și de la secretariatul D.P.P.D.


Candidatii din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European şi din Confederația Elvețiană completează dosarul cu actele specifice prevăzute în Metodologia de admitere Nivel II.

Candidatul declarat ADMIS va plăti taxa de înscriere 150 lei + taxa de înmatriculare 150 lei + 20% din taxa de şcolarizare la casieria UVT (Taxe D.P.P.D.).

Taxe D.P.P.D.